[an error occurred while processing this directive]

Förteckning över böcker

som utgivits av

Fader Athanasius Kircher, S.J.

1.Magnesia eller Experimentella slutsatser rörande Magnetens effekter. Utgiven i Würzburg 1630.
2.Gnomonica Catoptrica (Primitiae Gnomonicae Catoptricae) eller Reflexhorologiografi vari hela den första rörelsesatsen demonstreras med hjälp av en spegel, samt en metod att rita upp solursskalor på väggar inomhus med hjälp av reflekterat ljus beskrivs. Avignon 1634, i 4:o.
3.Specula Melitensis Encyclica, som är en handbok för ett nytt slags fysikaliska och matematiska instrument. Messina 1638 i 8:o.
4.Prodromus Coptus, i vilken dels det Koptiska eller Egyptiska (fordomtida Faraonska) språkets ursprung, ålder, inflytande och nedgång, dels den Hieroglyfiska litteraturens återställande genom en helt ny metod, demonstreras. Rom 1636 i 4:o.
5.Ars Magnetica (Magnes sive De Arte Magnetica) vari Magnetens natur och dess bruk inom alla områden förklaras, men dessutom de iakttagbara, av Magnetiska krafter orsakade, rörelserna hos Elementen samt hos stenar, växter och djur, avslöjas genom åtskilliga, ofta hittills oprövade försök. Tryckt första gången i Rom i 4:o (1641), sedan i Köln (1643), därefter åter i Rom 1654, i en åtskilligt utökad upplaga i folio.
6.Lingua Aegyptiaca Restituta, vars innehåll visar hur Egypternas uråldriga Faraonska dialekt, som under tidernas gång nästan helt utplånats, återskapas med hjälp av hemliga Arabiska urkunder. Rom 1643 i 4:o.
7.Ars Magna Lucis et Umbrae, i två volymer, där Ljusets och Mörkrets krafter och effekter ställs till förfogande för diverse praktiska ändamål, detta med hjälp av en ny demonstration av tidigare hemliga försök. Rom 1646 i folio och, utökad med många nya uppfinningar, återutgiven av Jansonius i Amsterdam 1671, i folio.
8 & 9.Musurgia eller Ars Magna Consoni et Dissoni (Musurgia Universalis) vari Musikens Teori och Praktik utläres. Dessutom demonstreras Harmoniens och Disharmoniens fantastiska krafter och effekter på praktiskt taget alla Naturens områden. Uppdelad på två volymer. Rom 1650 i folio.
10. Obeliscus Pamphilius, om den pamfiliska obelisken, som är upprest på Forum Agonolium eller Piazza Navona och innehåller Hieroglyfiska symboler som döljer forntidsmänniskornas teologiska föreställningar, vilka här åter lyfts fram ur mörkret till ljuset. Rom 1650 i folio.
Oedipus Aegyptiacus, uppdelad på följande fyra volymer:
11. Första volymen, kallad Templum Isiacum, vari portarna till kunskap om den Egyptiska vishetens och Hieroglyfiska lärdomens ursprung, framsteg och varaktighet öppnas. Rom 1652, i folio.
12. Andra volymen, kallad Gymnasium Aegyptiacum, vari de forntida Hebréernas och de övriga Orientaliska folkens hemliga visdom, som gått förlorad genom tidevarvens ofärd , återskapas och framvisas genom jämförande studier av heliga bildstoder. Rom 1653, i folio.
13. Tredje volymen, vilken innehåller en ämnesvis uppdelad översikt över de olika slags vetenskaper, som utövades av de gamla Egypterna, det vill säga Aritmetik, Geometri, Musik, Astrologi, Mekanik, Alkemi, Magi, Egyptisk Teologi, vilka demonstreras tillsammans med sina respektive Hieroglyfer.
14. Fjärde volymen, kallad Theatrum Hieroglyphicum, innehåller tolkningar av Obelisker och andra Hieroglyfiska monument, som ännu finns bevarade i Rom, Egypten och i många kända Europeiska muséer. Rom 1654, i folio.
15. Iter Ecstaticum Coeleste eller Mundi Opificium vari naturen, krafterna, egenskaperna, sammansättningen och strukturen hos både de fasta och de rörliga himlakropparna skildras på ett sanningsenligt sätt under täckmantel av en fiktiv hänryckning. Rom 1656 i 4:o. Den har senare, försedd med klargörande kommentarer av fader Caspar Schott, återutgivits i Nürnberg.
16 Iter Ecstaticum Terrestre eller Geocosmi Opificium vari Jordklotets struktur och beskaffenheten hos dess okända delar sanningsenligt skildras i form av en påhittad berättelse. Rom 1654 i 4:o.
17. Scrutinum Physico-Medicum eller Om Pesten, där dennas uppkomst, orsaker, kännetecken och förlopp samt de ovanliga effekterna av dess elakartade natur framvisas, liksom lämpliga motmedel. Rom 1658 i 4:o, återutgiven i Leipzig i duodecimformat.
18. Diatribe de Crucibus Neapolitanis, om de neapolitanska korstecknen, som dels visade sig på klädesplagg, men framför allt på en linneduk, under Vesuvius senaste utbrott. Rom 1661, i 8:o.
19. Polygraphia eller Artificium Linguarum vari det visas hur vem som helst kan korrespondera med alla Jordens folk på vilket språk som helst, även om han inte mottagit någon undervisning i andra språk än sitt modersmål. Dessutom visas andra hemligheter förknippade med den Tritheimska Steganografin. Rom 1663, i folio.
20, 21. Mundus Subterraneus, vari hela Naturens majestät och rikedom med alla dess variationer och orsakerna till märkliga och i hela Naturens rike iakttagbara effekter uppvisas i två volymer. Amsterdam 1664, i folio.
22. Historia Eustachio-Mariana i vilken S:t Eustachii liv och släktavla, liksom platsen för hans omvändelse och vidare grundläggningen av den kyrka, som på Konstantin den Stores befallning byggdes och helgades åt både Gudaföderskan och S:t Eustachius på denna plats, beskrives. Rom 1665, i 4:o.
23. Arithmologia, eller om Siffrornas dolda hemligheter, vari talens ursprung, ålder och uppbyggnad beskrives, deras dolda egenskaper demonstreras och källorna till den vidskepelse, som grasserar för närvarande, avslöjas och tillintetgörs. Rom 1665, i 4:o.
24. China monumentis qua sacris, qua profanis, vari häpnadsväckande scenerier, både från konstens värld och från Naturens tre riken, liksom även andra minnesvärda ting både från Kina, Tartariet och Främre Indien utförligt beskrivs genom ögonvittnesskildringar. På grund av dessa ting är nya och hittills obekanta är detta ett ovanligt och intresseväckande arbete. Utgåvor på latin, franska och nederländska i Amsterdam 1666, i folio.
25. Beskrivning av den nya metod, som användes för den Hieroglyfiska tolkningen av den obelisk, som förra året grävdes fram ur ruinerna av Minervas tempel. Utgiven i Rom 1666 under titeln Obeliscus Alexandrinus.
26.Magneticum Naturae Regnum, eller om den trefaldiga Magneten. Rom 1666, återutgiven i Amsterdam i duodecimformat.
27. Ars Combinatoria eller Ars Magna Sciendi, vari den Lullianska metodiken återskapas och ger nyckeln till konsten att med en enkel metod lära sig alla de konster och vetenskaper man vill, och dessutom till konsten att föra en diskussion om vilket ämne som än föreslås. Amsterdam 1671, i två volymer.
28. Latium Priscum i vilken Latiums ursprung, läge, natur, städer, berg, sjöar och fornminnen, samt dess historia skildras på ett intresseväckande sätt. Amsterdam 1671, i folio.
29. Archetypon Politicum, baserad på numismatiska källor, kallas även Huset Juans Ära, då den behandlar en av de äldsta och mest framstående ätterna i Spanien. 1672, i 4:o.
30. Arca Noë, vari Arkens uppbyggnad och konstruktion visas i tre separata böcker, och där även händelser som timade före, under och efter syndafloden belyses genom intresseväckande frågor. Amsterdam 1675, i folio.
31. Turris Babel. Volym 1 av ett verk i fyra delar, där uppbyggnaden av Babels torn, liksom av åtskilliga andra, märkliga byggnadsverk beskrivs. Amsterdam 1675, i folio (under tryckning).
32. Phonurgia Nova, vari inte endast maskiner, som drivs genom ljudets märkliga krafter och egenskaper beskrivs, utan också hur man upprättar ömsesidig kommunikation, genom vilken både hemliga och andra ting kan avhandlas, både inomhus och på stora avstånd utomhus. Kempten 1673, i folio.
33.Physiologia Kircheriana, bestående av otaliga experiment, som under iakttagande av högsta trohet mot originalkällorna tagits från Ath. Kirchers omfattande produktion och sammanställts till en volym av Johann Stephan Kestler. Elsass 1674.
34. Organum Mathematicum, ett redskap som syftar till att förenkla inlärandet av de matematiska disciplinerna. Ursprungligen skapat för furstligt bruk har det sedan noggrannt beskrivits och demonstrerats i en hel bok av fader Caspar Schott. Tryckt i Nürnberg 1670.
35. Pantometrum Kircherianum. Ett redskap som ursprungligen konstruerades av författaren för furstligt bruk, och som sedan förklarats och demonstrerats i en hel bok av fader Caspar Schott.
36. Sphynx Mystagoga eller Stridsskrift om Hieroglyfmumien. Innehåller tolkningen av den inskription med Hieroglyfiska symboler, som finns på en mumie som nyligen förts från Egypten till Frankrike. Tryckt hos Jansonius i Amsterdam 1675.

Följande verk är klara för tryckning.

37. Turris Babel, Volym II & III. Även kallad Atlas Polyglottus eller Ordningen återställd efter språkförbistringen, vari alla skilda släkten och arter av alla språk och dialekter över hela Jorden återförs på 72 språk som visas i en språkutbredningsatlas, allt med hjälp av en ny och tidigare oprövad metod, som utvecklats med stor möda under många år.
38. Musaei Collegii Romani descriptio. En noggrann beskrivning av det museum som grundats av fader Ath. Kircher, beläget inom det romerska jesuitkollegiets egendom. Utförd 1675 av författarens tekniske medhjälpare, matematikern Georgius de Sepibus från Valencia.
39. Ars Analogica, som visar hur man, genom bruk av naturliga analogier eller symboliska begrepp, kan sammanställa material för att snabbt och utförligt avhandla vilket ämne som helst, både muntligen och skriftligen.
40. Iter Hetruscum vari Hetrurien under forntiden, under den romerska tiden och under senare tidevarv, dess ursprung, läge, natur, bebyggelse, olycksöden, religiösa och världsliga minnesmärken och dessutom dess märkvärdiga naturscenerier, avhandlas ur tre aspekter, nämligen politisk, fysisk och geografisk.
41. Geometria Practica-Combinata, utarbetad på furstlig begäran
42. Ars Veterum Aegyptiorum Hieroglyphica, vari de sätt och metoder för att klassificera, ordna och kombinera hieroglyfiska symboler på Obelisker, statyer och andra minnesmärken, som användes av de forntida prästerna, demonstreras sanningsenligt och genuint, på ett sätt som veterligen hittills ingen prövat, och som gör att den Hieroglyfiska lärdomen äntligen med rätta kan sägas vara återskapad.
43. Volym II av Abhenaalis eller Avicennas bok, som även kallas Canon, om medica simplica från mineraler, växter, frukter, hartser, djur etc, översatt från Hebréeiska och Arabiska.

Not till läsaren.

Den som önskar förvärva de hittills tryckta verken kan erhålla dessa från Herr Jan Jansson van Waesberge, bokhandlare i Amsterdam och utgivare av de Kircherska verken

SLUT
Översättarens kommentarer

Av någon anledning har Kircher ändrat titlarna på en del av verken. Den korrekta titeln finns i så fall angiven inom parentes omedelbart efter den som Kircher angett. Observera att titlarna är starkt förkortade i den här förteckningen.

Om några av de otryckta verken finns det ytterligare fakta. De Sepibus beskrivning av Kirchers museum, Kircherianum, trycktes 1678. Andra delen av Turris Babel trycktes 1679.Värre tycks det ha gått för Iter Hetruscum. Hela den färdigtryckta upplagan påstås ha brunnit upp i en brand som, om jag har förstått saken rätt, var en följd av krigshandlingar. Vad värre är, även manuskriptet tycks ha förstörts samtidigt. Därför får vi troligen aldrig veta vad Kircher ansåg om de forntida "hetruskerna" och deras öden. (Vilket jag som amatöretruskolog finner mycket beklagligt).

Vidare finns ett verk, som Kircher inte tog med i sin verkförteckning, nämligen Tariffa Kircheriana, en slags matematisk tabell eller räknesticka, som tydligen var baserad på Pythagoras sats. Den trycktes i Rom 1679.

1684, fyra år efter Kirchers död, publicerade Hieronymus Langenmantel i Augsburg delar av hans korrespondens. Boken innehöll även Kirchers självbiografi. Denna självbiografi kom ut i tysk översättning år 1901.


Denna översättning är utförd av Mats Rendel. ©2000. Från ett originaltryck av Arca Noë tillhörigt Kungliga Biblioteket, Stockholm.